Ondersteuning voor consumenten-producten

  Feedback

  Ter verbetering van onze service, willen wij u vriendelijk verzoeken om een korte enquête op basis van uw ervaring met de ondersteuningswebsite van Canon in te vullen.

  Ik wil meedoen

  Nee, bedankt

  Informatie over het European Warranty System van Canon

  Indien een fout ontstaat in een Canon-product, valt reparatie hiervan onder het European Warranty System (EWS) van Canon. Binnen een beperkte tijd na aankoop wordt de fout gratis opgelost (zie voorwaarden).

  Het EWS bestaat uit twee verschillende services. De service die voor u van toepassing is, is afhankelijk van uw locatie en van het product dat u hebt aangeschaft.

  Return To Base EWS:
  Voor de meeste consumentenproducten van Canon geldt een Return To Base-service. Indien binnen de garantieperiode een productiefout ontstaat in een Canon-product, moet het product worden geretourneerd aan een door Canon goedgekeurd reparatiecentrum. De fout wordt dan gratis opgelost door bevoegde technici. Uw product wordt naar u geretourneerd zodra de reparatie is voltooid.

  On-Site EWS:
  Voor in aanmerking komende laser- en inkjetproducten (alleen in geselecteerde landen) geldt een On-Site-service. Raadpleeg de On-Site-voorwaarden hieronder voor de lijst met in aanmerking komende producten.

  Indien binnen de garantieperiode een productiefout ontstaat in een Canon-product, On-site Garantieservice zal op de volgende manieren verstrekt worden:

  • On-Site Reparatie (via een servicemonteur)
  • On-Site Uitwisseling (via een transportbedrijf)

  Indien de On-Site-voorwaarden hieronder niet worden weergegeven, is de On-Site-service niet beschikbaar in uw land. In dat geval is alleen de Return To Base-garantie voor u van toepassing.

  Actievoorwaarden

  Klik hieronder op de relevante garantie om de volledige voorwaarden voor alle garantietypen te bekijken.

  Imaging Products European Warranty System (EWS)

  Canon en de EWS-leden staan garant voor een goede werking van de hardware van dit product gedurende de garantietermijn.

  Indien zich tijdens de garantietermijn een defect aan de hardware mocht voordoen zal deze kosteloos worden gerepareerd in één van de erkende Canon servicecentra in de landen die lid zijn van de EWS.

  Deze Return To Base Garantie geldt voor producten van Canon, die bestemd zijn voor en aangeschaft zijn binnen de Europese Economische Ruimte ("EER") plus Zwitserland.

  Kosteloze EWS service wordt alleen verstrekt onder overlegging van deze garantiekaart tezamen met de originele factuur cq. kassabon die door de detailhandelaar aan de klant is afgegeven, en mits de garantiekaart (a) de naam van de koper, (b) de naam en het adres van de detailhandelaar, (c) modelnaam en eventueel serienummer van het gekochte product en (d) de aankoopdatum van het product vermeldt.

  Canon behoudt zich het recht voor de garantieservice te weigeren indien deze gegevens niet volledig zijn, of verwijderd of gewijzigd zijn na de eerste aankoop door de klant van de detailhandelaar. Canon behoudt zich eveneens het recht voor om in plaats van het defecte product te repareren, het defecte product te vervangen door een ander, niet defect, gelijkwaardig product van een gelijkaardige of betere kwaliteit als het defecte product.

  1. Garantietermijn

  Deze garantie is één jaar geldig vanaf de datum van aankoop door de consument (drie jaar voor projectoren en negentig dagen voor projectorlampen), zoals blijkt uit de bovengenoemde documenten.

  2. Serviceverlening onder garantie

  Service onder garantie wordt verleend door de geautoriseerde Canon servicecentra.

  Het transport van het product naar en van een Canon servicecentrum zal veilig geschieden; de kosten daarvan zijn voor rekening van de gebruiker.

  Wanneer het product voor service wordt aangeboden aan een servicecentrum in een land dat geen lid van de EWS is, en waar de garantiekaart niet wordt geaccepteerd, dan zal het product moeten worden teruggezonden naar van aankoop om van de garantie gebruik te kunnen maken.

  3. EWS-deelnemers

  Neem contact op met het betreffende EWS-lid voor volledige informatie over de geboden garantie in de verschillende landen.

  4. Beperkingen

  Niet onder de garantie vallen:
  - Periodieke controles, onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen ten gevolge van normale slijtage.
  - Verbruiksartikelen.
  - Alle software.
  - Onderdelen onderhevig aan slijtage (bijv. videokoppen en geleiderollen) evenals verbruiksproducten en accessoires (bijv. batterijen en opnamemedia, inclusief maar niet beperkt tot tapes, de dvd, de geheugenkaart en de uitneembare HDD) die bij dit product horen, vallen niet onder deze garantie.
  - Defecten veroorzaakt door wijzigingen die zonder goedkeuring van Canon zijn uitgevoerd.
  - Kosten gemaakt door de Canon servicecentra om aanpassingen of modificaties aan te brengen die noodzakelijk zijn met het oog op technischeof veiligheidsnormen of specificaties die in een bepaald land gelden, of enige andere kosten voor het aanpassen van het product ten gevolge van wijzigingen in die normen of specificaties na levering van het product.
  - Schade die voortvloeit uit het feit dat een product niet voldoet aan de normen of specificaties die gelden in een bepaald land dat niet het land van aankoop is.

  Garantie wordt niet toegekend wanneer schade of gebreken zijn veroorzaakt door:
  - Oneigenlijk of buitensporig gebruik, of behandeling of bediening van het product op een manier die niet overeenkomt met de instructies in de handleiding voor gebruikers of operatoren en/of relevante gebruiker's documenten, inclusief maar niet beperkt tot verkeerde opslag, het laten vallen of buitensporig stoten.
  - Corrosie, vuil, water of zand.
  - Reparaties, wijzigingen of onderhoud uitgevoerd anders dan door een geautoriseerd Canon servicecentrum.
  - Beschadiging die een direct gevolg is door het gebruik van onderdelen, software en gebruiksartikelen (zoals inkt, papier, toner of batterijen), die niet compatibel zijn met het product. Compatibiliteit met uw specifieke Canon product moet worden aangetoond op de verpakking, maar wordt gegarandeerd bij gebruik van originele Canon onderdelen, software of gebruiksartikelen die zijn getest. U wordt geadviseerd de compabiliteit vóór gebruik te controleren.
  - Het aansluiten van het product op apparatuur die niet is goedgekeurd door Canon.
  - Ondeugdelijke verpakking van het product bij toezending naar het geautoriseerde Canon servicecentrum.
  - Ongevallen of rampen of een oorzaak buiten de invloed van Canon, zoals bliksem, water, vuur, openbare ongeregeldheden, onvoldoende ventilatie.

  5. Diversen

  Reparaties mogen worden opgeschort wanneer deze buiten het oorspronkelijke land van aankoop moeten worden uitgevoerd, wanneer het product nog niet in dat land is verkocht of wordt verkocht in een voor dat land specifieke uitvoering. Dienovereenkomstig kunnen sommige reserveonderdelen voor dit product niet op voorraad zijn in het land waar het product wordt gerepareerd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om software bestanden en programma's op te slaan en veilig te stellen vóór reparatie en het weer installeren daarvan na reparatie.

  Canon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor andere claims, inclusief, maar niet beperkt tot verlies van opnamemedia, verlies van gegevens, etc. die niet specifiek zijn vermeld in dit garantiebewijs. Als u dit product tijdens de garantieperiode wilt retourneren, dient u het zorgvuldig in te pakken en de volgende documenten bij te voegen: het aankoopbewijs, het garantiebewijs, de instructies voor reparatie en (indien beschikbaar) een voorbeeld van de opnamemedia waarop de gemaakte foto’s opgeslagen zijn.

  Deze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de gebruiker onder van toepassing zijnde nationale wetgeving, noch aan de rechten van de gebruiker jegens de detailhandelaar uit het koopcontract. Bij het ontbreken van een van toepassing zijnde nationale wetgeving, zal deze garantie het enige en uitsluitende rechtsmiddel van de gebruiker zijn, en noch Canon noch haar dochterondernemingen of andere EWS-deelnemers zijn aansprakelijk voor enige schade, waaronder begrepen gevolgschade, wegens inbreuk op uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van dit product.

  Serviceplan voor On-site garantie (laser- & inkjetproducten)

  Klik hier om alle desbetreffende modellen te zien.

  Hartelijk dank voor de aankoop van dit Canon Office product. Wanneer u gebruik dient te maken van uw On-site garantie, dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing.Uw On-site garantie is geldig gedurende 1 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum van uw nieuwe Canon Office product.

  Krachtens deze garantie hebt u recht op het verkrijgen van ondersteuning van Canon zoals hieronder beschreven. Op alle krachtens de On-site garantie geleverde diensten zijn de hierin vastgelegde voorwaarden van toepassing. Deze On-síte garantie is van toepassing in aanvulling op eventuele andere garanties van Canon die u mogelijk voor het betreffende product hebt en in aanvulling op eventuele wettelijke rechten die u als consument hebt onder de toepasselijke lokale wetgeving. Deze On-Site garantie is van toepassing op bepaalde Canon Office producten, die bedoelt zijn voor en aangeschaft zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.

  Canon garandeert dat de hardware van dit product gedurende de garantieperiode goed werkt. In het geval dat de hardware binnen de garantieperiode defect blijkt te zijn, zal "On-site service" toegepast worden op de door u geregistreerde locatie binnen de Regio (zoals hieronder gedefinieerd).

  De kosteloze On-site garantie is alleen verkrijgbaar na het overleggen van een origineel aankoopbewijs waarop de datum van aankoop van het product duidelijk vermeld staat. Canon behoudt zich verder het recht voor om in plaats van het defecte product te repareren het defecte product te vervangen door een ander, gelijkwaardig product van dezelfde of een hogere kwaliteit als/dan het defecte product.  1. Garantieperiode

  De On-site garantie is geldig gedurende 1 jaar vanaf de aankoopdatum van uw nieuwe Canon Office product, zoals blijkt uit het aankoopbewijs.

  2. Garantieservice verkrijgen

  U kunt On-site garantieservice verkrijgen door telefonisch contact op te nemen met de helpdesk van Canon (klik hier voor de contactgegevens).

  On-site Garantieservice zal op de volgende manieren verstrekt worden:

  • On-Site Reparatie (via een servicemonteur)*, die alle bijbehorende arbeidskosten gedekt zijn (inclusief voorrijkosten, reis- en reparatietijden) en de kosten van alle service-onderdelen dekt
  • On-Site Uitwisseling (via een transportbedrijf) die kosten van vervanging van het product en alle bijkomende verzendkosten dekt

  De servicemethode wordt bepaald door het model en wanneer u de Canon helpdesk contacteert, zal er meegedeeld worden hoe het verder gaat.

  *De diensten krachtens deze On-site garantie mogen namens Canon door een derde partij worden uitgevoerd volgens redelijke maatstaven van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.


  3. Beperkingen

  De garantie van Canon is niet van toepassing op:

  • Periodieke controles, onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage.
  • Consumables & accessories waaronder netspanningsadapters..
  • Software.
  • Aan slijtage onderhevige onderdelen, evenals benodigdheden en accessoires.
  • Defecten veroorzaakt door zonder toestemming van Canon aangebrachte wijzigingen.
  • Door Canon gemaakte kosten voor aanbrengen van aanpassingen aan of wijzigingen in een product om te voldoen aan landspecifieke technische normen of specificaties of veiligheidsnormen of - specificaties, of andere kosten om het product aan te passen als gevolg van sinds de levering van het product gewijzigde specificaties.
  • Schade als gevolg van het feit dat het product niet voldoet aan landspecifieke normen of specificaties in een ander land dan het land van aankoop.

  Garantieservice is uitgesloten wanneer de schade of het defect veroorzaakt zijn door:

  • Het op onjuiste wijze gebruiken, behandelen of bedienen van het Product, zoals aangegeven in de gebruiks- of bedieningshandleidingen en/of relevante gebruikersdocumentatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het op onjuiste wijze opbergen van het product, het laten vallen van het product, het blootstellen van het product aan excessieve schokken en schade als gevolg van corrosie, vuil, water of zand;
  • Reparaties, wijzigingen of reiniging uitgevoerd door een niet door Canon erkend servicecentrum;
  • Beschadiging die een direct gevolg is door het gebruik van onderdelen, software en gebruiksartikelen (zoals inkt, papier, toner, batterijen of printkoppen) , die niet compatibel zijn met het product. Compatibiliteit met uw specifieke Canon product moet worden aangetoond op de verpakking, maar wordt gegarandeerd bij gebruik van originele Canon onderdelen, software of gebruiksartikelen die zijn getest. U wordt geadviseerd de compabiliteit vóór gebruik te controleren.
  • Het aansluiten van het product op apparatuur die niet door Canon voor aansluiting is goedgekeurd;
  • Ongevallen, calamiteiten of andere oorzaken waarop Canon geen invloed heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bliksem, overstroming, brand, verstoringen van de openbare orde en ondeugdelijke ventilatie.

  De On-site garantie is voorts niet van toepassing op:

  • Werkzaamheden als gevolg van het loskoppelen en opnieuw aansluiten van het Product, met inbegrip van benodigde voorbereidingen voor veilig transport anders dan door of namens Canon verricht;
  • Werkzaamheden verricht buiten reguliere werktijden van Canon (maandag tot en met vrijdag van 9 uur 's morgens tot 5 uur 's middags, uitgezonderd nationale feestdagen), tenzij het serviceplan voor On-site garantie anders bepaalt.
  • Dienstverlening en gerelateerde service-onderdelen die nodig zijn als gevolg van een foutieve installatie of netwerkverbinding van uw product, als de installatie en de netwerkverbinding van uw product niet door Canon verstrekt is;

  Gelieve er rekening mee te houden dat On-Site service door de servicemonteurs / het transportbedrijf uw product zich in de 'Regio' moet bevinden. On-Site service kan alleen verleend worden wanneer u de service-monteur / het transportbedrijft toegang tot het product verstrekt en bij de uitvoering redelijke ondersteuning verleend.

  Wanneer u van plan bent uw product gedurende de looptijd van uw On-site garantie te verplaatsen naar een ander adres, dient u Canon in kennis te stellen van de nieuwe adresgegevens. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar het opgegeven "contact e-mailadres" voor de regio (e-maildressen kunt u terugvinden in de On-site garantie contactgegevens). Wanneer u het product overbrengt naar een ander land, dient u te controleren of het land waarheen u uw product verplaatst, voorkomt in de lijst met contactgegevens om te verifiëren of Canon de On-site garantie in dat land biedt.


  4. Overige

  Het reparatie- of vervangingsproces kan vertraging raken wanneer deze wordt uitgevoerd buiten het oorspronkelijke land van aankoop als het product in dat land nog niet verkocht wordt of als er in dat land een landspecifiek model van het product verkocht wordt. Bijgevolg zijn bepaalde reserveonderdelen voor het product mogelijk niet in voorraad in het land van de reparatie. Het ligt in de verantwoordelijkheid van de klant om, voorafgaand aan de reparatie/uitwisseling, een back-up te maken van softwarebestanden en -programma's en deze te bewaren om na de reparatie/uitwisseling te kunnen terugzetten.Canon neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor claims, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, claims van verlies van opnamemedia, verlies van gegevens enz. die niet specifiek in deze garantie zijn vastgelegd. Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de consument krachtens toepasselijke nationale wetgeving en de rechten van de consument tegenover de wederverkoper voortvloeiend uit de verkoop-/koopovereenkomst. Bij ontstentenis van toepasselijke nationale wetgeving vormt deze garantie het enige en exclusieve rechtsmiddel van de consument en Canon noch haar dochterondernemingen zullen aansprakelijk zijn voor enige incidentele schade of gevolgschade wegens schending van eventuele uitdrukkelijke of geïmpliceerde garanties op dit product. Neem voor volledige informatie over de in afzonderlijke landen geboden garantie contact op met de helpdesk van Canon.

  Behoudens het bovenbepaalde gaat u ermee akkoord dat Canon niet verantwoordelijk is voor eventueel benodigde extra werkzaamheden of voor verlies, kosten of schade veroorzaakt doordat:

  1. U het product niet naar behoren hebt gebruikt, opgeborgen of behandeld (met inbegrip van het niet bieden van de juiste omgevingscondities) of de instructies of aanbevelingen voor het product niet hebt opgevolgd die Canon heeft gegeven of die staan vermeld in een bedieningshandleiding of een andere bepaling van de On-site garantie;
  2. U foutcorrecties, actuele upgrades of nieuwe releases van de software die door Canon of andere relevante externe leveranciers zijn geleverd of algemeen beschikbaar zijn gesteld, niet hebt geïnstalleerd of aangehouden;
  3. Uw systeem is geïnfecteerd door een virus (of vergelijkbaar) of de werking van het product nadelig wordt beïnvloed door een fout of vereiste van een product dat u aan het product hebt gekoppeld;
  4. U of een namens u handelende persoon het product hebt/heeft beschadigd of wijzigingen in het product hebt/heeft aangebracht of een ander item hebt/heeft aangesloten of geïnstalleerd op het product of op uw gekoppelde systemen die de werking van het product nadelig beïnvloeden;

  Op deze On-site garantie is de relevante wetgeving van toepassing van het land waar het product wordt gebruikt en waar de diensten worden geleverd, en alle geschillen in verband met de On-site garantie zullen
  worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken in dat rechtsgebied.

  Als u nog andere vragen hebt met betrekking tot het European Warranty System, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen of te bellen.

  Overzicht veelgestelde vragen EWS-garantie

  V: Welke garantie is van toepassing op Canon-producten die binnen Europa zijn aangeschaft?

  A: Over het algemeen is het Europees Garantie Systeem (EWS) van toepassing op Canon-producten die zijn aangeschaft in:-

  Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

  Bekijk de volledige voorwaarden en bepalingen van deze garantie.

  V: Moet ik mijn Canon-product fysiek registreren bij Canon om aanspraak te kunnen maken op het Europees Garantie Systeem (EWS) of om de garantie te activeren?

  A: Over het algemeen zijn klanten niet wettelijk verplicht om een product bij Canon te registreren om aanspraak te kunnen maken op de EWS-garantie. Als u uw product met uw Canon-iD registreert bij Canon, kunnen we u gerichte aanbiedingen en updates over uw producten sturen. Bij sommige incidentele aanbiedingen met betrekking tot de garantie dient u uw product wel te registreren bij Canon. Meer informatie vindt u in de algemene voorwaarden van de aanbieding (indien van toepassing).

  V: Welke informatie met betrekking tot de garantie wordt meegeleverd in de verpakking als ik een Canon-product aanschaf?

  A: In landen waarin het Europees Garantie Systeem (EWS) van toepassing is, zal elke verpakking van een product een garantiekaart van het EWS bevatten. Deze kaart lijkt op de volgende voorbeelden: 

  [MASTER] Picture_EWS Document 1   [MASTER] Picture_EWS Document 2

  V: Moet ik documentatie invullen en terugsturen naar Canon om mijn garantie te registreren volgens het Europees Garantie Systeem (EWS)?

  A: Het is niet nodig om documentatie terug te sturen naar Canon om te registreren voor het Europees Garantie Systeem (EWS). Indien u een reparatie wilt aanvragen onder de garantie van het Europees Garantie Systeem (EWS), dient u te allen tijde het originele aankoopbewijs van het betreffende product te kunnen overleggen aan Canon (met daarop de oorspronkelijke aankoopdatum). In sommige gevallen dient u ook een volledige garantiekaart te kunnen tonen. Raadpleeg de vereisten van het land in kwestie voor meer informatie.

  V: Welke documentatie is vereist om een reparatie te claimen die onder het Europees Garantie Systeem (EWS) valt?

  A: Indien u een reparatie wilt aanvragen onder de garantie van het Europees Garantie Systeem, dient u te allen tijde het originele aankoopbewijs van het betreffende product te kunnen overleggen aan Canon (met daarop de oorspronkelijke aankoopdatum). In sommige gevallen dient u ook een volledige garantiekaart te kunnen tonen. Raadpleeg de vereisten van het land in kwestie voor meer informatie. Garantie-aanbiedingen kunnen onderhevig zijn aan aanvullende vereisten. Raadpleeg de betreffende voorwaarden van deze garantieaanbiedingen (indien van toepassing).

  V: Hoe kan ik een garantie die onder het Europees Garantie Systeem valt, registreren voor een Canon-product dat ik cadeau heb gekregen?

  A: Over het algemeen zijn klanten niet wettelijk verplicht om een product bij Canon te registreren om aanspraak te kunnen maken op de EWS-garantie. Indien u een reparatie wilt aanvragen onder de garantie van het Europees Garantie Systeem, dient u te allen tijde het originele aankoopbewijs van het betreffende product te kunnen overleggen aan Canon (met daarop de oorspronkelijke aankoopdatum). In sommige gevallen dient u ook een volledige garantiekaart te kunnen tonen. U dient uw aankoopbewijs (inclusief oorspronkelijke aankoopdatum) ook te kunnen overleggen indien u het product cadeau hebt gehad.

  V: Hoe lang is een standaard Canon Europees Garantie Systeem (EWS) geldig?

  A: In het algemeen geldt er voor Canon-producten een garantie volgens het Europees Garantie Systeem van 12 maanden. Er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn. Vaak bieden winkels de mogelijkheid om de garantie te verlengen. Bij twijfel kunt u de sectie over de garantie raadplegen op de Canon-websites voor klantondersteuning van het betreffende land of de winkel benaderen (indien u uw garantie wilt verlengen).

  V: Als ik mijn Canon-product heb aangeschaft in een land dat niet onder het Europees Garantie Systeem (EWS) van Canon valt, kan ik dan nog steeds aanspraak maken op het Europees Garantie Systeem (EWS) als ik me weer in een land bevindt dat wel onder het EWS valt?

  A: Informatie over de garantievoorwaarden van uw product wordt doorgaans bijgesloten in de verpakking van het apparaat. Over het algemeen vallen producten onder de garantie die van toepassing is op de betreffende verkoopregio. Klanten dienen de producten in deze regio aan te bieden om aanspraak te kunnen maken op een reparatie die onder de garantie valt.  Canon biedt over het algemeen geen wereldwijde dekking tenzij dit uitdrukkelijk vermeld is voor specifieke producten/regio's.

  V: Als ik een product van Canon hebt aangeschaft en later besluit om dit weg te geven/te verkopen aan iemand anders binnen de opgegeven garantieperiode van het Europees Garantie Systeem (EWS), blijft deze EWS-garantie dan geldig bij dit apparaat?

  A: Ja, producten van Canon vallen onder het Europese Garantie Systeem (EWS), ongeacht de werkelijke eigenaar van het product. De begin- en einddatum van de garantie zijn echter van toepassing op de oorspronkelijke aankoopdatum en niet op de datum van de doorverkoop.  Indien u een reparatie wilt aanvragen onder de garantie van het Europees Garantie Systeem (EWS), dient u te allen tijde het originele aankoopbewijs van het betreffende product te kunnen overleggen aan Canon (met daarop de oorspronkelijke aankoopdatum). In sommige gevallen dient u ook een volledige garantiekaart te kunnen tonen. Raadpleeg de vereisten van het land in kwestie voor meer informatie.

  V: Als ik een Canon product heb gekocht dat onder het Europees Garantie Systeem (EWS) valt en ermee naar een ander land reis dat niet onder het EWS valt, en het product moet worden gerepareerd, kan ik het dan onder de garantie laten repareren?

  A: Technisch gezien zijn garanties van Canon alleen van toepassing in de regio waarin het product is verkocht en waarvoor de specifieke garantie-informatie was meegeleverd in de verpakking.  Canon biedt over het algemeen geen wereldwijde dekking tenzij dit uitdrukkelijk vermeld is voor specifieke producten/regio's. Wij adviseren klanten van Canon altijd om contact op te nemen met lokale vertegenwoordigers van Canon om te bekijken welke hulp er geboden kan worden. In sommige gevallen kan het voorkomen dat u moet betalen voor reparaties, waarna u dit bedrag mogelijk kunt terugkrijgen van Canon na terugkeer in een regio die onder het Europees Garantie Systeem (EWS) valt (dit is alleen van toepassing als het gerepareerde euvel werd gedekt door de voorwaarden van het EWS - misbruik door gebruikers is bijvoorbeeld uitgesloten).  Om uw claim te ondersteunen, raden wij u aan om documentatie met betrekking tot de in rekening gebrachte kosten en uitgevoerde reparaties goed te bewaren.

  In de volgende tabel staan de landen waar het Europees Garantie Systeem van Canon wordt aangeboden. Zie voor meer informatie Canon's volledige voorwaarden en bepalingen voor EWS.

  De contactgegevens worden weergegeven per land en beschikbaar serviceniveau.

  Houd er rekening mee dat, indien on-site-service beschikbaar is, deze alleen van toepassing is op in aanmerking komende producten.

  LandContactgegevens van de helpdeskBeschikbare EWS-servicesBeperkingen on-site-service
  Oostenrijk

  +43 1 360 277 45 67

  Canon Oostenrijk

  Return To Base
  On-site
  Geen
  België

  +32 (0)2 620 01 97

  Canon België (Nederlands)
  Canon België (Frans)

  Return To Base
  On-site
  Geen
  Bulgarije

  +359 (0)2 8079 260
  service@canon.bg

  Canon Bulgarije

  Return To BaseN.v.t.
  Cyprus

  Foto-/videoproducten: +357 2 5568 274
  Print-/scanproducten: +357 2271 1300

  Multitech

  Return To BaseN.v.t.
  Tsjechië

  +420 296 335 619

  Canon Tsjechië

  Return To Base
  On-site
  Geen
  Denemarken

  +45 70 20 55 15

  Canon Denemarken

  Return To Base
  On-site
  Eilanden die niet via een brug te bereiken zijn, vallen niet onder on-site-service. Groenland en de Faeröer vallen ook niet onder on-site-service.
  Estland

  +372 630 0530
  overall@overall.ee

  Overall

  Return To BaseN.v.t.
  Finland

  +358 (020) 366 466
  (Gesprekken kosten 0,15 cent/min vanaf een vaste telefoon. De kosten kunnen verschillen per mobiele provider. Neem voor meer informatie contact op uw telefoonmaatschappij)

  Canon Finland

  Return To Base
  On-site
  Geen
  Frankrijk

  +33 (0)1 70 48 05 00

  Canon Frankrijk

  Return To Base
  On-site
  On-site-service is alleen beschikbaar in Frankrijk
  Duitsland

  069 2999 3680

  Canon Duitsland

  Return To Base
  On-site
  On-site-garantie is geldig in Duitsland (alleen op het vasteland, niet op eilanden).
  Griekenland

  +30 210 9554001

  Intersys

  Return To BaseN.v.t.
  Hongarije

  +36 (06)1 235 53 15

  Canon Hongarije

  Return To Base
  On-site
  On-site-reparatieservice is niet beschikbaar tijdens het vakantieseizoen.
  IJsland

  Foto-/videoproducten: +354 533 34 11 

  Beco 

  Print-/scanproducten: +354 569 77 60

  Nyherji

  Return To BaseN.v.t.
  Ierland

  +353 16 990 990

  Canon Ierland

  Return To Base
  On-site
  Geen
  Italië

  +39 02 3859 2000

  Canon Italië

  Return To Base
  On-site
  Geen
  Letland

  Foto-/videoproducten: +371 67 38 75 10
  Printproducten: +371 67 20 40 80
  info@ibs.canon.lv

  I B Serviss

  Return To BaseN.v.t.
  Litouwen

  Foto/videoproducten: +370 5 275 6629 

  Sergita

  Print-/scanproducten: +370 5 215 9966

  Orgsis

  csc@sergita.lt

  Return To BaseN.v.t.
  Luxemburg

  +352 27 302 054

  Canon Luxemburg

  Return To Base
  On-site
  Geen
  Malta

  +356 2148 8800
  info@avantech.com.mt

  Avantech

  Return To BaseN.v.t.
  Noorwegen

  +47 23 50 01 43

  Canon Noorwegen

  Return To Base
  On-site
  Geen
  Polen

  +48 22 583 4307

  Canon Polen

  Return To Base
  On-site
  Geen
  Portugal

  +351 21 424 51 90

  Canon Portugal

  Return To Base
  On-site
  Wordt alleen op het vasteland van Portugal uitgevoerd.  De on-site-service is niet beschikbaar in de autonome regio's de Azoren en Madeira.
  Roemenië

  Foto-/videoproducten: +402 13246281
  Print-/scanproducten: +402 19633
  cristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro

  Canon Roemenië

  Return To BaseN.v.t.
  Slowakije

  +421 (0)250 102 612

  Canon Slowakije

  Return To Base
  On-site
  Geen
  Slovenië

  Foto-/videoproducten: (+386 1) 5461 000

  3A Servis

  Print-/scanproducten: (+386 1) 5853 777

  Birotehna

  Return To BaseN.v.t.
  Spanje

  +34 91 375 45 55

  Canon Spanje

  Return To Base
  On-site
  Beschikbaar op het Spaanse grondgebied (Iberisch Schiereiland, de Balearen en de Canarische Eilanden)
  Zweden

  +46 (0)8 519 923 69

  Canon Zweden

  Return To Base
  On-site
  Geen
  Zwitserland

  +41 22 567 58 58

  Canon Zwitserland (Frans)
  Canon Zwitserland (Duits)

  Return To Base
  On-site
  Geen
  Nederland

  +31 (0)20 721 91 03

  Canon Nederland

  Return To Base
  On-site
  Geen
  Verenigd Koninkrijk

  +44 (0)207 660 0186

  Canon Verenigd Koninkrijk

  Return To Base
  On-site
  Geen

  Oproepen die worden berekend volgens de lokale tarieven zijn afhankelijk van uw huidige aanbieder van mobiele of vaste telefonie. Neem voor de exacte kosten eerst contact op met uw aanbieder.


  Modellen waarop on-site-garantie van Canon van toepassing is

  Landen die onder het Europees Garantie Systeem (EWS) vallen en on-site-garantie van Canon bieden:

  Oostenrijk
  België
  Tsjechië
  Denemarken
  Finland
  Frankrijk
  Duitsland
  Hongarije
  Ierland
  Italië
  Luxemburg
  Nederland
  Noorwegen
  Polen
  Portugal
  Zwitserland
  Slowakije
  Spanje
  Zweden
  Verenigd Koninkrijk
  MAXIFY
  PIXMA
  i-SENSYS
  i-SENSYS Fax
  imageRUNNER
  imagePROGRAF


  On-site Exchange

  MAXIFY Printer

  MAXIFY iB4050MAXIFY iB4150
  MAXIFY MB5050
  MAXIFY MB5150
  MAXIFY MB5155
  MAXIFY MB5350
  MAXIFY MB5450
  MAXIFY MB5455

  On-site-reparatie

  PIXMA Printer
  PIXMA Pro 1

  imagePROGRAF
  imagePROGRAF PRO-1000

  i-SENSYS Fax

  i-SENSYS FAX-L3000
  i-SENSYS FAX-L3000IP
  i-SENSYS Printer

  i-SENSYS LBP151dw
  i-SENSYS LBP251dw
  i-SENSYS LBP252dw
  i-SENSYS LBP253x
  i-SENSYS LBP3360
  i-SENSYS LBP3370
  i-SENSYS LBP3460
  i-SENSYS LBP351x
  i-SENSYS LBP352x
  i-SENSYS LBP5100
  i-SENSYS LBP5300
  i-SENSYS LBP5360
  i-SENSYS LBP6650dn
  i-SENSYS LBP6670dn
  i-SENSYS LBP6680x
  i-SENSYS LBP6750dn
  i-SENSYS LBP6780x
  i-SENSYS LBP710Cx
  i-SENSYS LBP712Cx
  i-SENSYS LBP7200Cdn
  i-SENSYS LBP7210Cdn
  i-SENSYS LBP7660Cdn
  i-SENSYS LBP7680Cx
  i-SENSYS LBP7750Cdn
  i-SENSYS LBP7780Cx

  i-SENSYS MF411dw
  i-SENSYS MF416DW
  i-SENSYS MF418x
  i-SENSYS MF419x
  i-SENSYS MF4660PL
  i-SENSYS MF4690PL
  i-SENSYS MF512x
  i-SENSYS MF515x
  i-SENSYS MF5840dn
  i-SENSYS MF5880dn
  i-SENSYS MF5940dn
  i-SENSYS MF5980dw
  i-SENSYS MF6140dn
  i-SENSYS MF6180dw
  i-SENSYS MF623Cn 
  i-SENSYS MF628Cw
  i-SENSYS MF6530
  i-SENSYS MF6540PL
  i-SENSYS MF6550
  i-SENSYS MF6560PL
  i-SENSYS MF6580PL
  i-SENSYS MF6680dn
  i-SENSYS MF724Cdw
  i-SENSYS MF728Cdw 
  i-SENSYS MF729Cx 
  i-SENSYS MF8030Cn
  i-SENSYS MF8040Cn
  i-SENSYS MF8050Cn
  i-SENSYS MF8080Cw
  i-SENSYS MF8180C
  i-SENSYS MF8230Cn
  i-SENSYS MF8280Cw
  i-SENSYS MF8330Cdn
  i-SENSYS MF8340Cdn
  i-SENSYS MF8350Cdn
  i-SENSYS MF8360Cdn
  i-SENSYS MF8380Cdw
  i-SENSYS MF8450
  i-SENSYS MF8540Cdn
  i-SENSYS MF8550Cdn
  i-SENSYS MF8580Cdw
  i-SENSYS MF9130
  i-SENSYS MF9170
  i-SENSYS MF9220Cdn
  i-SENSYS MF9280Cdn
  imageRUNNER

  imageRUNNER C1225iF

  BELANGRIJK:

  Aangezien lokale beperkingen van toepassingen kunnen zijn, raden wij u aan om voor de exacte garantievoorwaarden van uw model contact op te nemen met lokale contactpersonen.

  Voor alle andere landen die onder het EWS vallen en niet zijn genoemd, is de Return To Base-garantie van toepassing.