Gebruiksvoorwaarden

LEES DIT DOCUMENT DOOR ALVORENS JE DE WEBSITE VAN CANON EUROPE BEZOEKT. Door de Canon-website te gebruiken, stem je ermee in te zijn gebonden aan de volgende voorwaarden.

BEZOEK DEZE WEBSITE NIET ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN.

1. Acceptatie


Canon Nederland N.V. ("Canon") verleent toegang tot deze website ("Canon-website") op basis van de volgende bepalingen en voorwaarden ("Voorwaarden"). Door een pagina van deze Canon-website te openen, stem je in met en ben je gebonden aan deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door Canon worden bijgewerkt. Canon maakt de aangepaste Voorwaarden openbaar zonder je daarvoorafgaand een afzonderlijke kennisgeving van te sturen. Je dient de Voorwaarden elke keer op wijzigingen te controleren wanneer je de Canon-website bezoekt.

2. Canon-website


Je kunt informatie over bepaalde Canon-producten en diensten verkrijgen op deze Canon-website. Bovendien kun je vragen aan Canon sturen voor meer informatie. Houd er rekening mee dat deze Canon-website de Europese website is en dat producten en diensten van land tot land kunnen verschillen. Gebruik de koppelingen naar de nationale websites voor meer informatie over de beschikbare producten en diensten.

3. Informatie over cookies


Meer informatie over ons cookiebeleid.

4. Gebruik


Je verplicht je ertoe geen materialen te posten op of te verzenden via deze website die redelijkerwijs worden of zouden kunnen worden beschouwd als: (i) smadelijk, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, beledigend, oproepend tot rassenhaat, discriminerend of godslasterlijk; (ii) een inbreuk op enige verplichting tot vertrouwelijkheid of privacy of enig handelsgeheim; (iii) een inbreuk op de eigendomsrechten van enige derde partij of materiaal waarvoor je niet alle noodzakelijke licenties en/of goedkeuringen hebt verkregen; of (iv) in strijd met enige andere wet.

Je gaat er tevens mee akkoord geen materialen over te dragen of te verzenden via de website waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij gedrag dat als een misdrijf wordt beschouwd, tot juridische aansprakelijkheid zou leiden of anderszins in strijd zou zijn met de wet van enig land of andere bevoegde instantie, of inbreuk zou maken op de rechten van enige derde partij die in enig deel van de wereld gelden, zou vertegenwoordigen of aanmoedigen.

Canon behoudt zich het recht voor enige materialen van de website te verwijderen waarvan het redelijkerwijs vermoedt dat dergelijk materiaal verboden is conform deze sectie 4 of anderszins ongepast is. Niettegenstaande het voorgaande erken je dat Canon noch controle heeft over door andere gebruikers geleverde inhoud op de website, noch de bedoeling heeft de inhoud van de website te controleren om de nauwkeurigheid, geschiktheid of conformiteit met de in deze Voorwaarden opgenomen uitgangspunten te garanderen.

Je dient geen andere websites die aanstootgevend of ongeschikt zijn aan de Canon-website te koppelen, en je dient terstond elke koppeling te verwijderen indien Canon je hiertoe verzoekt.

Alle materialen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, muziek, geluid, foto's, graphics, afbeeldingen, video's, gegevenscompilaties, digitale downloads en software) en tenzij vermeld of materialen van derden waarnaar op deze website wordt verwezen of die aan deze website zijn gekoppeld ("Materialen") zijn eigendom van Canon en de leveranciers van Canon en vallen onder de bescherming van Europese, Japanse en internationale auteursrechten.

Het auteursrecht van de Materialen van derden is onderworpen aan rechtsgebieden die zijn vermeld op de website van derden.

Canon geeft uitsluitend toestemming de Materialen weer te geven en te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik; op voorwaarde dat de Materialen niet worden gewijzigd of op enigerlei wijze afleidingen van de Materialen worden gebruikt, of de Materialen worden gereproduceerd, in het openbaar weergegeven, opgevoerd of verspreid, of anderszins voor enig openbaar of commercieel doel worden gebruikt. Elk gebruik van de Materialen op enige andere website of in enige andere netwerkcomputeromgeving voor welk doel dan ook is verboden.

Als je de Materialen wilt gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor in het vorenstaande toestemming wordt verleend, moet je vooraf toestemming vragen aan de desbetreffende rechthebbenden of licentieverstrekkers van dergelijke Materialen, dat wil zeggen Canon, leveranciers van Canon of derden.

Indien je enig deel van de inhoud rechtstreeks wilt citeren in gedrukt materiaal zoals tijdschriften, neem dan voor toestemming contact op met de Webmaster: new.media@canon-europe.com. Als je enig deel van het Materiaal wilt publiceren op CD of enig ander medium, geef dan aan welk deel van het Materiaal je wilt publiceren.

Je gaat ermee akkoord Canon en aan Canon gelieerde bedrijven te vrijwaren van enige vordering, eis, verlies of schade geleden als gevolg van een schending van deze sectie 4.

Canon geeft geen toestemming voor het gebruik van materialen van derden voor persoonlijk en/of niet-commercieel gebruik. Toestemming voor het gebruik van materialen van derden valt onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende derde partij.

5. Disclaimer


Canon sluit hierbij alle voorwaarden, garanties, toezeggingen en andere condities inzake levering, toegezegde levering, niet-levering of vertraagde levering van enige dienst in verband met de Canon-website uit, benevens aansprakelijkheid met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de Canon-website, welke bij ontstentenis van deze sectie (sectie 5) werking zouden kunnen hebben op de overeenkomst tussen Canon en jezelf of die anderszins impliciet of wezenlijk deel van deze Voorwaarden of een bijkomende verbintenis zouden uitmaken op grond van de wet, het Engelse gewoonterecht of anderszins. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat je de Canon-website volledig op eigen risico gebruikt en dat Canon niet garandeert dat de Canon-website aan je wensen voldoet of dat de Canon-website niet wordt onderbroken, vrij van fouten is of veilig is. Inhoud of diensten die worden geleverd via de Canon-website of in verband met de Canon-website door Canon geschieden op basis van huidige staat en beschikbaarheid. Canon geeft geen enkele impliciete of expliciete verklaring of goedkeuring met betrekking tot de Canon-website voor de inhoud of diensten inbegrepen bij of beschikbaar gemaakt in verband met deze Canon-website. Canon behoudt zich het recht voor geheel naar eigen goeddunken inhoud of diensten aangeboden als onderdeel van de Canon-website, te wijzigen of terug te trekken.

6. Aansprakelijkheid


Canon, enige andere partij (ongeacht of deze betrokken is bij het maken, produceren, onderhouden of leveren van deze Canon-website), en alle ondernemingen van de Canon-groep en de directeuren, andere leidinggevende functionarissen, werknemers, aandeelhouders en agenten daarvan sluiten alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor schade of verlies (ongeacht de aard of hoogte daarvan en met inbegrip van alle directe schade en indirecte schade, gevolgschade, aanvullende schadevergoedingen en verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten of rente, alsmede verlies of schade voortvloeiend uit of verband houdend met onderbreking van de bedrijfsvoering; dit alles ongeacht of het verlies of de schade ontstaat door een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of in verband met een contract of in een ander verband) die jij of een derde op enigerlei wijze lijdt in verband met de Canon-website of in verband met het gebruik ervan of in verband met de onmogelijkheid de Canon-website te gebruiken of in verband met de gevolgen van het gebruik van de Canon-website of in verband met websites die aan de Canon-website gekoppeld zijn of in verband met de inhoud van die websites, met inbegrip van verlies of schade die wordt veroorzaakt door virussen die je computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen infecteren doordat je toegang verkrijgt tot de Canon-website en die gebruikt of doorkijkt, en met inbegrip van verlies of schade die wordt veroorzaakt door het downloaden van materiaal van de Canon-website of websites die aan de Canon-website zijn gekoppeld. Dit heeft geen gevolgen voor je wettelijke rechten.

Canon is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud en de advieswaarde van informatie van derden die gekoppeld is aan of waarnaar wordt verwezen op de Canon-website. De koppelingen en verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Canon heeft geen controle over de inhoud van deze sites van derden en sluit alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor elk bedrag van of soort verlies of schade, ongeacht de hoogte voor jou of een derde partij als gevolg van het gebruik van deze informatie. Niets in deze Voorwaarden strekt ertoe de aansprakelijkheid van Canon uit te sluiten of te beperken ten aanzien van (i) dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of onachtzaamheid; (ii) fraude; of (iii) aansprakelijkheid welke onder het toepasselijke recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

7. Privacybeleid


Ga naar Canon's privacypagina voor alle privacykennisgevingen.

Ga naar privacypagina

8. Handelsmerk


Je dient de handelsmerken en logo's van Canon of de Canon-groep op geen enkele wijze te gebruiken of te tonen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon.

9. Canon Nederland N.V.


Canon Nederland N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Nederland
Tel 0031 20 545 8545
Fax 0031 20 545 8222

Nr. registratie: registratienummer van bedrijf: 33166721
Btw-nr: NL005916343B01

10. Toepasselijk recht


Deze Voorwaarden vallen onder het Engels recht. Geschillen in verband met deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

11. Auteursrecht


Copyright © Canon Europa N.V. en Canon Europe Ltd 2002-2009. Alle rechten voorbehouden. Het is streng verboden om zonder schriftelijke toestemming vooraf van Canon informatie of software van de Canon-website, of informatie of software die aanvullend ter ondersteuning wordt verstrekt, te kopiëren, verspreiden, publiceren of wijzigen.

Bijgewerkt: 2002-2014