Gebruiksvoorwaarden

GELIEVE DIT DOCUMENT TE LEZEN VOORALEER U DE WEBSITE VAN CANON BELGIUM VERDER BETREEDT. Door de Canon Belgium Website te betreden, aanvaardt u de volgende voorwaarden.
GEBRUIK DEZE WEBSITE NIET ALS U NIET INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN.

1. Aanvaarding

2. Canon Website

3. Informatie over cookies

4. Gebruik

5. Disclaimer

6. Aansprakelijkheid

7. Privacybeleid

8. Handelsmerk

9. Canon Belgium NV/SA

10. Toepasselijk recht

11. Auteursrecht

1. Aanvaarding

Canon Belgium NV/SA ("Canon") stelt u deze website ("Canon Website") ter beschikking op basis van de volgende voorwaarden ("Voorwaarden"). Door naar een van pagina’s van deze Canon Website te gaan, aanvaardt u deze Voorwaarden. Canon kan deze Voorwaarden geregeld aanpassen en zal de aldus aangepaste voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving op de Canon Website publiceren. Vandaar dat u, telkens als u de Canon Website bezoekt, dient te controleren of de Voorwaarden werden aangepast.

  Top

2. Canon Website

Op deze Canon Website vindt u informatie over bepaalde producten en diensten van Canon en kunt u bijkomende informatie aanvragen. Deze Canon Website is de Belgische website. Gelieve de links naar de websites van de verschillende Belgische distributeurs te gebruiken voor meer details over de beschikbare producten en diensten per distributeur.

  Top

3. Informatie over cookies

Meer informatie over ons cookiebeleid.

  Top

4. Gebruik

De Canon Website en de informatie die hij bevat, worden gratis te uwer beschikking gesteld en zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Alle gegevens op deze website dienen uitsluitend ter informatie. Canon behoudt zich het recht voor de Canon Website te wijzigen, vragen niet te beantwoorden of nog geen begeleiding te verstrekken in verband met de Canon Website.

Canon wil geen vertrouwelijke of persoonlijke gegevens over u inzamelen via de Canon Website. Behoudens de verplichtingen van Canon in het raam van de Privacy Policy wordt alle informatie of al het materiaal dat via de Canon Website naar Canon wordt gestuurd, geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door informatie of materiaal naar Canon te sturen, geeft u Canon het onbeperkte, onomkeerbare recht deze informatie of dit materiaal te gebruiken, re reproduceren, ten toon te stellen , uit te voeren, aan te passen, door te sturen en te verspreiden. U geeft Canon tevens de vrijheid om gebruik te maken van de ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons, om welke reden ook, toestuurt.

U verbindt zich ertoe via deze website geen materiaal te publiceren of te versturen dat redelijkerwijze kan worden beschouwd als: (i) lasterlijk, smadelijk, obsceen, agressief, grof, aanzettend tot rassenhaat, discriminerend of godslasterlijk; (ii) in strijd met vertrouwelijkheids- of privacy-verplichtingen, of handelsgeheimen; (iii) een inbreuk op de eigendomsrechten van derden, of waarvoor u niet over alle nodige licenties en/of goedkeuringen beschikt; (iv) een andere wetsovertreding.

U verbindt zich er ook toe via de website geen informatie te verzenden die zou kunnen beschouwd worden als, of aanzettend tot, misdadig gedrag, dat aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of op een andere manier in strijd zou zijn met de wet van een bepaald land of een bevoegde autoriteit, of een in breuk zou vormen op de rechten van een derde partij die om het even waar ter wereld afdwingbaar zijn.

Canon behoudt zich het recht voor elk materiaal waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat het verboden is door deze Sectie 3, of dat in andere opzichten ongepast is, van de website te verwijderen. Niettegenstaande de vorige bepalingen erkent u dat Canon geen controle heeft over de inhoud van de websites die ter beschikking worden gesteld door andere gebruikers, en dat Canon niet beweert de inhoud van dergelijke websites te controleren om de nauwkeurigheid, de geschiktheid of de conformiteit ervan met de in deze Voorwaarden vermelde principes te garanderen.

U mag aan de Canon Website geen andere websites linken die immoreel of ongepast zouden zijn en u moet elke link onmiddellijk verwijderen indien Canon daarom verzoekt. Canon is vrij om een dergelijke verwijdering naar eigen goeddunken te vragen.

Alle informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, muziek, geluid, foto’s, grafieken, beelden, video, databestanden, digitale downloads en software) die deel uitmaakt van deze Website (“Informatie”) is eigendom van Canon en haar leveranciers en wordt beschermd door Europese, Japanse en internationale auteursrechten.

 

Canon geeft u enkel toestemming om de Informatie uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden op voorwaarde dat u geen enkele van de Informatie afgeleide creatie wijzigt of maakt, deze reproduceert, publiekelijk vertoont, uitvoert, distribueert of op enige andere manier gebruikt voor enig publiek of commercieel doel. Het gebruik van de Informatie op enige andere website of computernetwerk voor eender welk doel is verboden.

Indien u de Gegevens wil gebruiken op een manier die hierboven niet wordt toegelaten, dient u voorafgaande toestemming te verkrijgen van de desbetreffende eigenaar van de auteursrechten op deze Informatie, d.w.z Canon, haar leveranciers of anderen.

 

Indien u een deel van de Inhoud rechtstreeks wil citeren in eender welk gedrukt medium, zoals magazines, vraag dan toestemming aan de Webmaster opnew.media@canon-europe.com. Indien u een deel van de Informatie op CD of op een ander medium wil publiceren, geef dan precies aan welk deel van de informatie u wil publiceren.

U gaat akkoord om Canon en de filialen van Canon te vrijwaren van en te vergoeden voor elke claim, eis, verlies of schade als gevolg van inbreuken op de bepalingen in deze Sectie 3.

  Top

5. Disclaimer

Canon is niet aansprakelijk voor enige voorwaarden, garanties, voorstellingen of andere elementen met betrekking tot de inhoud van en de informatie op de Canon Website, de levering of de beweerde levering, het niet-leveren of de vertraging in de levering van om het even welk product en om het even welke service in verband met de Canon Website. Canon is evenmin aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, de volledigheid of de actualiteitswaarde van deze website die ook buiten de bepalingen van deze sectie 4 de relatie tussen Canon en u kunnen beïnvloeden, of die op een andere manier geïmpliceerd worden door, of opgenomen zijn in deze Voorwaarden of in een ander contract, door verordeningen, wettelijke bepalingen of op een andere manier. U begrijpt en aanvaardt dat u de Canon Website gebruikt op eigen risico en dat Canon niet garandeert dat de Canon Website aan uw vereisten zal voldoen, noch dat hij altijd beschikbaar, vrij van fouten of veilig zal zijn. Alle inhoud of diensten die door Canon ter beschikking worden gesteld via de Canon Website of in verband met de Canon Website, worden aangeboden “ZOALS ZE ZIJN” of “ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN”. Canon verleent geen garanties of onderschrijving, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de inhoud of diensten die via de Canon Website, of in verband met de Canon Website ter beschikking worden gesteld. Canon behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken inhoud of diensten die in de Canon Website worden aangeboden, te wijzigen of te verwijderen.

HYPERLINK DISCLAIMER
Deze website bevat links naar websites van distributeurs van de Canon producten zoals die op onze website te zien zijn. Deze links worden ter beschikking gesteld voor uw gemak, teneinde u toe te laten na te gaan welke uw dichtstbijzijnde distributeur is, welke van onze producten er verkrijgbaar zijn, en eventueel on-line tot bestelling over te gaan.

Deze links impliceren evenwel niet dat Canon enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor deze websites, hun inhoud of gebruik. Canon heeft geen enkele controle over deze websites en staat niet in voor hun nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid.

Canon aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de website die u betreedt door het aanklikken van een op deze website vermelde link.

Door een link aan te klikken verlaat u onze website en krijgt u – op uw eigen risico - toegang tot andere websites waar u zal gebonden zijn door eventueel op deze websites aangebrachte reglementen.

Van zodra u één van deze webpagina’s betreedt vallen alle handelingen die aldaar worden gesteld binnen het toepassingsgebied van uw relatie met desbetreffende distributeur. Canon draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig contract dat u aldaar met de distributeur zou sluiten en is niet aansprakelijk voor eventuele niet-naleving van de contractuele verplichtingen door desbetreffende distributeur.

Indien het geleverde product niet conform is aan uw bestelling of gebreken vertoont, dient u zich rechtstreeks tot de betrokken distributeur te wenden.

  Top

6. Aansprakelijkheid

Canon, elke andere partij die betrokken is bij de Groep Canon (al of niet betrokken bij de creatie, de productie, het onderhoud of de publicatie van deze Canon Website), of bedrijven van de Groep Canon, bestuurders, directeurs, medewerkers, aandeelhouders of agenten van deze bedrijven zijn niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor welke schade of welk verlies ook dat aan u of een derde wordt berokkend, inclusief en zonder beperking, elk direct of indirect verlies of schade, verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, financiële middelen, of elk verlies of schade ontstaan door, of in verband met het onderbreken van uw activiteiten), door onrechtmatig gebruik (inclusief nalatigheid van welke aard ook), op grond van contracten of andere gronden die verband houden met de Canon Website, of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de resultaten van het gebruik van deze Canon Website of het materiaal op dergelijke website. Dat geldt tevens voor, maar blijft niet beperkt tot verlies of schade door virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of ander eigendom kunnen aantasten doordat u deze Canon Website bezoekt of gebruikt, of doordat u materiaal van deze Canon Website of andere websites die eraan gekoppeld zijn, download. Dit alles heeft evenwel geen invloed op uw wettelijke rechten.

Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Canon uitsluiten of beperken voor (i) overlijden of verwondingen veroorzaakt door haar nalatigheid, (ii) fraude, of (iii) elke aansprakelijkheid die onder de geldende wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt.

  Top

7. Privacybeleid

Ga naar Canon's privacypagina voor alle privacykennisgevingen.

Ga naar privacypagina

  Top

8. Handelsmerk

U mag de handelsmerken of logo’s van Canon of de Groep Canon op geen enkele manier tonen of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon.

  Top

9. Canon Belgium NV/SA

Canon Belgium NV/SA
Bessenveldstraat 7
1831 DIEGEM

BTW: BE 418 025 260
HRB: 410.679

Tel.: +32 2 722 04 11

E-mail: info@canon.be

  Top

10. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan en werden opgesteld conform de het Belgische recht. Voor geschillen in verband met deze voorwaarden zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.

  Top

11. Auteursrecht

Copyright © Canon Belgium NV/SA 2003-2004.Alle rechten voorbehouden. Het is ten strengste verboden om het even welk materiaal dat of software die zich op de Canon Website bevindt, of op een met de Canon Website verband houdend medium werd opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verdelen of te publiceren, of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon.

Versie 1
Publicatiedatum: december 2003

  Top

spacer
					image
  • Canon
  • ...
  • Gebruiksvoorwaarden