Canon European Projector Warranty

Dit is een commerciële eindklantgarantie aangeboden door Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland ('Canon') aan de eindgebruikers, die Canon-projectoren aanschaffen voor eigen gebruik, maar niet als consument handelen onder de lokale wetgeving van het land waar de projectoren worden aangeschaft.

Als u een consument bent, hebt u geen recht op deze garantie, maar uw wettelijke rechten als consument krachtens de heersende toepasselijke nationale wetgeving zijn wel op u van toepassing.

Deze Algemene voorwaarden en het aanbod hierin worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Deze Canon European Projector Warranty bestaat uit verschillende serviceaanbiedingen en de aanbieding die op u van toepassing is, wordt bepaald door uw locatie; de projector die u hebt aangeschaft en het tijdstip waarop u het product hebt aangeschaft. De service-aanbiedingen zijn als volgt:


 • Return to Base-garantie
 • Uitgebreide leengarantieservice projector

Canon-projectoren die bestemd zijn voor verkoop en aangeschaft binnen de Europese Economische Ruimte ('EER’, te weten de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk - ''Regio', vallen onder de Canon European Projector Warranty. Canon garandeert dat indien de nieuwe projector gebreken vertoont binnen de geldige garantieperiode, het defect kosteloos wordt verholpen (algemene voorwaarden zijn van toepassing - zie hieronder). De Uitgebreide leengarantieservice projector van Canon kent verdere territoriale en projectorbeperkingen. Zie voor meer informatie de paragraaf over Uitgebreide leengarantieservice projector van Canon hieronder.

Voor elk product dat buiten de van toepassing zijnde garantievoorwaarden of -periode valt en voor schade of reparaties die niet worden gedekt door de garantie, is een betaalde reparatieservice beschikbaar. U kunt daarvan gebruikmaken door de projector te retourneren naar een door Canon erkend servicecentrum.

Deze garantie is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid en noch Canon noch haar dochtermaatschappijen of andere deelnemers aan de European Projector Warranty kunnen aansprakelijk worden gehouden voor enige incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de schending van welke expliciete of impliciete garantie dan ook van dit product.

De eerder aangeboden verlenging van de lampgarantie van 3 jaar is niet meer beschikbaar. Bezoek onze pagina met projectorpromoties voor meer informatie.

Voorwaarden

Klik hieronder op de relevante garantie om de volledige voorwaarden voor alle garantietypen te bekijken.

Return To Base-garantie

Uitgebreide leengarantieservice projector


Return to Base-garantie

Canon garandeert dat de hardware van deze projector gedurende de garantieperiode goed werkt. In het geval dat de hardware binnen de garantieperiode defect blijkt te zijn, wordt de hardware op een of meer door Canon erkende servicecentra in de deelnemende landen kosteloos gerepareerd.

Deze Return to Base-garantie geldt voor Canon-producten die bestemd zijn voor en aangeschaft binnen de Europese Economische Ruimte ('EER') en Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Deze kosteloze service kan alleen worden verkregen op vertoon van de originele factuur/aankoopbon aan de eindklant verstrekt door de verkoper.

Canon behoudt zich verder het recht voor om in plaats van het defecte product te repareren, de defecte projector te vervangen door een andere, gelijkwaardige projector van dezelfde of een hogere kwaliteit als/dan het defecte product.

1. Garantieperiode

Afhankelijk van de projector is deze garantie 3 jaar of 5 jaar geldig vanaf de datum van aankoop (zie hieronder voor meer informatie). Daarnaast kunnen voor bepaalde modellen gebruiksbeperkingen gelden. Alle lampen worden geleverd met een garantieperiode van negentig (90) dagen. Zie het tabblad Rechten voor meer informatie.

2. Garantieservice verkrijgen

Garantieservice is alleen beschikbaar in de door Canon erkende servicecentra.

Eventuele kosten voor veilig transport van de projector van en naar een door Canon erkend servicecentrum komen voor rekening van de eindklant. Als de projector wordt overgebracht naar een land dat niet deelneemt aan de Canon European Projector Warranty, moet de projector voor reparatie worden teruggestuurd naar het land waar deze is aangekocht om aanspraak te kunnen maken op deze garantie.

3. Deelnemende landen aan de Canon European Projector Warranty: de landen die deelnemen aan de Canon European Projector Warranty en waar de Return To Base-garantieservice kan worden geclaimd.

Neem contact op met het desbetreffende deelnemende land aan de European Projector Warranty als u meer informatie over deze garantie wenst.

4. Beperkingen

Onder deze garantie valt niet het volgende:

- Verbruiksartikelen;
- Gerelateerde software;
- Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals paneel, optisch filter, lampen, luchtfilters) evenals artikelen en accessoires (zoals lenzen, batterijen, afstandsbediening, beugels, etc.) gebruikt in combinatie met dit product;
- Defecten veroorzaakt door wijzigingen die zijn aanbracht zonder toestemming van Canon of reparaties/wijzigingen/reiniging die zijn uitgevoerd in een niet door Canon erkend servicecentrum;
- Kosten die door Canon erkende servicecentra maken voor aanbrengen van aanpassingen aan of wijzigingen in een projector om te voldoen aan landspecifieke technische normen of specificaties of veiligheidsnormen of -specificaties, of andere kosten om de projector aan te passen als gevolg van sinds de levering van het product gewijzigde specificaties;
- Schade als gevolg van het feit dat een projector niet voldoet aan landspecifieke normen of specificaties in een ander land dan het land van aankoop.

Reparatieservice krachtens de garantie wordt uitgesloten als de schade of het defect is veroorzaakt door:
- Het op onjuiste wijze of buitensporig gebruiken, behandelen of bedienen van de projector, zoals aangegeven in de gebruiks- of bedieningshandleidingen en/of relevante gebruikersdocumentatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het op onjuiste wijze opbergen, laten vallen en blootstellen van het product aan excessieve schokken, en schade als gevolg van corrosie, vuil, water of zand;
- Schade veroorzaakt door het gebruik van reserveonderdelen, software of verbruiksartikelen (zoals lampen, lenzen of batterijen) die niet compatibel zijn met het product. Compatibiliteit met uw specifieke Canon-projector moet zijn vermeld op de verpakking, maar is verzekerd bij gebruik van officiële reserveronderdelen, software of verbruiksartikelen van Canon aangezien deze allemaal zijn getest. U wordt geadviseerd om compatibiliteit voorafgaand aan het gebruik te controleren;
- Het aansluiten van de projector op apparatuur die niet door Canon voor aansluiting is goedgekeurd;
- Gebrekkige verpakking van de projector bij retournering naar het door Canon erkende servicecentrum;
- Ongevallen, calamiteiten of andere oorzaken waarop Canon geen invloed heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bliksem, overstroming, brand, verstoringen van de openbare orde en ondeugdelijke ventilatie.

Garantiereparaties onder deze garantie omvatten geen periodieke controles of andere standaardonderhoudsservices van de projector;

5. Overig

De reparatieservice kan vertraagd raken wanneer deze wordt uitgevoerd buiten het oorspronkelijke land van aankoop doordat het product nog niet in dat land wordt verkocht of doordat er in dat land een landspecifiek model van wordt verkocht. Bijgevolg zijn bepaalde reserveonderdelen voor de projector mogelijk niet in voorraad in het land van de reparatie.

Canon neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor claims, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, claims van verlies van opnamemedia, verlies van gegevens enz. die niet specifiek in deze garantie zijn vastgelegd.

Als u de projector voor garantieservice retourneert, dient u het apparaat heel zorgvuldig te verpakken, het te verzekeren en de aankoopbon en een beschrijving van het defect bij te voegen.


Uitgebreide leengarantieservice projector

 1. 1. De Uitgebreide leengarantieservice projector wordt aangeboden tijdens de betreffende garantieperiode, naast de Return To Base-garantie, voor in aanmerking komende XEED- en LX-projectoren die zijn aangeschaft op of vóór 30 november 2021. Modellen die na deze datum zijn aangeschaft, komen alleen in aanmerking voor de Return To Base-garantie. De service voorziet de eindklant van een leenprojector voor de duur van de garantiereparatie, onder deze specifieke aanvullende algemene voorwaarden.

 2. 2. Canon biedt leenprojectoren op verzoek van eindgebruikers in het bezit van deze garantie of de verkopers ervan, in het kader van de standaardleenvoorwaarden van Canon, zoals hierin is bepaald. Deze voorwaarden worden geacht door de eindgebruikers bij acceptatie van de leenprojector te zijn geaccepteerd.

 3. 3. De eindklant of verkoper moet ervoor zorgen dat elk leenitem wordt geretourneerd in dezelfde staat als waarin het werd bezorgd. Hij of zij is verantwoordelijk voor enig verlies, schade aan of diefstal van een leenapparaat en kan verplicht worden om Canon schadeloos te stellen voor reparatie of vervanging. Eindklanten of verkopers wordt geadviseerd om een geschikte verzekering af te sluiten op apparatuur die aan hen wordt uitgeleend.

 4. 4. De service dekt uitsluitend XEED- en LX-projectoren (inclusief medische modellen en met uitzondering van aangepaste apparaten). Zie het tabblad Rechten voor meer informatie. De service is niet overdraagbaar naar andere projectoren en niet inwisselbaar tegen contant geld.

 5. 5. Dit aanbod is alleen geldig voor producten die bestemd zijn voor import en verkoop door Canon in landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Om aanspraak te kunnen maken op de Uitgebreide leengarantieservice projector, moet de projector in een van deze landen zijn aangeschaft.

 6. 6. De Uitgebreide leengarantieservice projector is alleen beschikbaar in de volgende in aanmerking komende landen: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

 7. 7. Voor activering van de Uitgebreide leengarantieservice projector moet een aankoopbewijs worden overlegd. Canon behoudt zich het recht voor de gratis garantieservice (of activering van de Uitgebreide leengarantieservice projector) te weigeren wanneer de relevante documenten niet kunnen worden overlegd of wanneer de daarin vermelde gegevens onvolledig of onleesbaar zijn.

 8. 8. De Uitgebreide leengarantieservice projector kan worden geactiveerd door de eindklant of door de verkoper die het product heeft geïnstalleerd.

 9. 9. Alle aanvragen om deze service te gebruiken, moeten worden geactiveerd via een telefoongesprek met de lokale helpdesk van Canon

 10. 10. Een medewerker van de helpdesk van Canon kan om aanvullende informatie vragen om de oorzaak van de storing te kunnen bepalen, alvorens een leenproduct wordt verzonden.

 11. 11. 'Volgende dag' betekent dat de leenprojector, waar mogelijk, wordt verstrekt de dag nadat het leenapparaat wordt aangevraagd, waar een dergelijk verzoek wordt gedaan voor 11:00, en na twee dagen wanneer een dergelijk verzoek na 11:00 of in een weekend of op een feestdag wordt ontvangen.

 12. 12. De eindklant of verkoper dient het transport van het defecte apparaat te regelen zodra de leenprojector is ontvangen.

 13. 13. De eindklant of verkoper is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de leenprojector aan Canon wordt geretourneerd binnen 5 dagen nadat het gerepareerde apparaat is geretourneerd.

 14. 14. Onder normale omstandigheden worden alle verzendkosten gedekt door Canon.

 15. 15. Canon is niet verantwoordelijk voor het weghalen of opnieuw installeren van de oorspronkelijke projector of de leenprojector.

 16. 16. Deze Algemene voorwaarden en het aanbod daarin worden beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales. Eventuele geschillen in verband met de Uitgebreide leengarantieservice projector vallen onder de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.