Warranty_Page_Image

Canon European WG series Warranty

Dit is een commerciële eindklantgarantie aangeboden door Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland ('Canon') aan de eindgebruikers, die Canon-producten van de WG-serie aanschaffen voor eigen gebruik, maar niet als consument handelen onder de lokale wetgeving van het land waar de producten van de WG-serie worden aangeschaft.
Als u een consument bent, hebt u geen recht op deze garantie, maar uw wettelijke rechten als consument krachtens de heersende toepasselijke nationale wetgeving zijn wel op u van toepassing.
Deze Algemene voorwaarden en het aanbod hierin worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales. 


De service-aanbieding is als volgt: 

• Onsite garantie

Canon-producten uit de WG-serie die bestemd zijn voor verkoop en aangeschaft binnen de Europese Economische Ruimte ('EER’, te weten de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk vallen onder de Canon European WG series Warranty. Canon garandeert dat indien het nieuwe product uit de WG-serie gebreken vertoont binnen de geldige garantieperiode het defect kosteloos wordt verholpen (algemene voorwaarden zijn van toepassing - zie hieronder).
Voor elk product dat buiten de van toepassing zijnde garantievoorwaarden of -periode valt en voor schade or reparaties die niet worden gedekt door de garantie, is een betaalde reparatieservice beschikbaar.
Deze garantie is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid en noch Canon noch haar dochtermaatschappijen of andere deelnemers aan de European WG Series Warranty kunnen aansprakelijk worden gehouden voor enige incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de schending van welke expliciete of impliciete garantie dan ook van dit product.


ActievoorwaardenOnsite garantie


Canon garandeert dat de hardware van dit product uit de WG-serie gedurende de garantieperiode goed werkt. In het geval dat de hardware binnen de garantieperiode defect blijkt te zijn, wordt de hardware in de deelnemende landen kosteloos onsite gerepareerd.
Deze Onsite garantie geldt voor Canon-producten van de WG-serie die bestemd zijn voor en aangeschaft zijn binnen de Europese Economische Ruimte ('EER') en Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.
Deze kosteloze service kan alleen worden verkregen op vertoon van de originele factuur/aankoopbon aan de eindklant verstrekt door de verkoper.
Canon behoudt zich verder het recht voor om in plaats van het defecte product te repareren het defecte product te vervangen door een ander, gelijkwaardig product van dezelfde of een hogere kwaliteit als/dan het defecte product. 


1. Garantieperiode

De Onsite garantie is geldig gedurende 1 jaar vanaf de aankoopdatum van uw nieuwe Canon-product uit de WG-serie (zoals blijkt uit het aankoopbewijs) of tot 300.000 afdrukken, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt. 


2. Garantieservice verkrijgen 

Onsite reparatieservice onder garantie is beschikbaar door telefonisch contact op te nemen met de helpdesk van Canon (Onsite garantie contactgegevens).
Onsite garantieservice wordt geleverd op een van de volgende manieren: 

• Onsite reparatie (door een technicus)*, waarbij alle bijbehorende arbeidskosten (met inbegrip van oproepkosten, reistijd en uurloon) en de kosten van alle vervangende onderdelen gedekt worden 

• Verzending van vervangende onderdelen (via een koerier), waarbij de kosten van de serviceonderdelen en de bijbehorende verzendkosten gedekt worden.

*De services krachtens deze Onsite garantie mogen namens Canon door een derde partij worden uitgevoerd volgens redelijke maatstaven van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. 

Deze service dekt alle bijbehorende arbeidskosten (met inbegrip van oproepkosten, reistijd en uurloon) en de kosten van alle serviceonderdelen. 


3. Deelnemers van de Canon WG Series Warranty

De landen waar de gebruik kan worden gemaakt van de Onsite garantieservice, zijn deelnemers van de Canon WG Series Warranty. 

Neem contact op met het desbetreffende deelnemende land aan de European WG Series Warranty als u meer informatie over deze garantie wenst. 


4. Beperkingen

Onder deze garantie valt niet het volgende: 

- Verbruiksartikelen;
- Elke software;
- Bij dit product gebruikte onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage (bijvoorbeeld paneel, externe kap), alsmede benodigdheden en accessoires (bijvoorbeeld extra papiercassette, standaardsteun enz.);
- Defecten veroorzaakt door wijzigingen die zijn aanbracht zonder toestemming van Canon
- Door Canon gemaakte kosten voor aanbrengen van aanpassingen aan of wijzigingen in een Canon-product uit de WG-serie om te voldoen aan landspecifieke technische normen of specificaties of veiligheidsnormen of -specificaties, of andere kosten om het Canon-product uit de WG-serie aan te passen als gevolg van sinds de levering van het product gewijzigde specificaties;
- Schade als gevolg van het feit dat het product uit de WG-serie niet voldoet aan landspecifieke normen of specificaties in een ander land dan het land van aankoop. Onsite reparatieservice krachtens de garantie wordt uitgesloten als de schade of het defect is veroorzaakt door:
- Het op onjuiste wijze of buitensporig gebruiken, behandelen of bedienen van het product uit de WG-serie, zoals aangegeven in de gebruiks- of bedieningshandleidingen en/of relevante gebruikersdocumentatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het op onjuiste wijze opbergen van het product, het laten vallen van het product, het blootstellen van het product aan excessieve schokken en schade als gevolg van corrosie, vuil, water of zand;
- Schade veroorzaakt door het gebruik van reserveonderdelen, software of verbruiksartikelen (zoals inktcartridges of onderhoudscartridges) die niet compatibel zijn met het product. Compatibiliteit met uw specifieke Canon-product uit de WG-serie moet zijn vermeld op de verpakking, maar is verzekerd bij gebruik van officiële reserveonderdelen, software of verbruiksartikelen van Canon aangezien deze allemaal zijn getest. U wordt geadviseerd om compatibiliteit voorafgaand aan het gebruik te controleren;
- Het aansluiten van het product uit de WG-serie op apparatuur die niet door Canon voor aansluiting is goedgekeurd;
- Ongevallen, calamiteiten of andere oorzaken waarop Canon geen invloed heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bliksem, overstroming, brand, verstoringen van de openbare orde en ondeugdelijke ventilatie.
- Periodieke controles of ander standaardonderhoud van het product uit de WG-serie; In aanvulling op het hierbovengenoemde omvat de Onsite garantie niet:
- Services en serviceonderdelen die nodig zijn als gevolg van een ondeugdelijke installatie of netwerkaansluiting van uw product als de installatie en netwerkaansluiting van uw product is niet geleverd door Canon;
- Werkzaamheden als gevolg van het loskoppelen en opnieuw aansluiten van het product uit de WG-serie, met inbegrip van benodigde voorbereidingen voor veilig transport anders dan door of namens Canon verricht;
- Werkzaamheden verricht buiten de reguliere werktijden van Canon (maandag t/m vrijdag van 9 uur 's morgens tot 5 uur 's middags, met uitzondering van nationale feestdagen). 


Houd er rekening mee dat voor de levering van de Onsite garantieservice de voorwaarde geldt dat uw product uit de WG-serie zich moet bevinden in een land dat deelneemt aan de Canon WG Series Warranty. Onsite garantiewerkzaamheden kunnen bovendien alleen worden verricht indien u de service-engineer toegang verleent tot het product en tot ondersteuning die redelijkerwijs met betrekking tot de werkzaamheden kan worden verlangd.
Wanneer u het product overbrengt naar een ander land, dient u te controleren of het land waarheen u uw product verplaatst, voorkomt in de lijst met landen die deelnemen aan de Canon WG Series Warranty om te verifiëren of Canon de Onsite garantie in dat land biedt. 


5. Overig 

De reparatieservice kan vertraagd raken wanneer deze wordt uitgevoerd buiten het oorspronkelijke land van aankoop doordat het product uit de WG-serie nog niet in dat land wordt verkocht of doordat er in dat land een landspecifiek model van wordt verkocht. Bijgevolg zijn bepaalde reserveonderdelen voor het product uit de WG-serie mogelijk niet op voorraad in het land van de reparatie. Canon neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor claims, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, claims van verlies van opnamemedia, verlies van gegevens enz. die niet specifiek in deze garantie zijn vastgelegd. 

Dit is wellicht ook iets voor jou...

Feedback